Potențialul socio-uman

Luni, 12 Septembrie 2016

Aspecte demografice

Săliștea de Sus are o suprafață de 6477 ha și un număr de 1917 locuințe ale populației cu o suprafață totală locuibilă de 77 870 mp aflate în suprafața intravilană a orașului de 490 ha.
 
Populația totală a orașului Săliștea de Sus la ultimul recensământ era de 5482 locuitori, iar conform ultimelor date statistice numărul de locuitori la această dată este de 5176. Descreșterea numărului de locuitori se datorează în principal scăderii natalității și migrației populației spre țările mai bine dezvoltate.
 
Din totalul populației de 5176 locuitori 2533 sunt femei, iar 2643 sunt bărbați.
Numărul mediu de salariați este de 233, ceilalți locuitori apți de muncă lucrează în agricultură sau în gospodăriile proprii, sunt plecați la muncă în străinătate sau în țară în domeniul construcțiilor unde, de cele mai multe prestează munca fără a avea încheiat un contract de muncă și fără a beneficia de serviciile de asigurări sociale și de sănătate.
 

Asistența socială

Primăria orașului Săliștea de Sus asigură următoarele servicii sociale:
  • În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată în cadrul aparatului de specialitate al primarului funcționează serviciul de asistență socială. Potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prin compartimentul de asistență socială se asigură familiilor sărace și persoanelor singure un venit minim garantat, tot aici fiind soluționate cererile referitoare la alocațiile de stat, alocațiile suplimentare, alocațiile pentru copiii nou născuți, ajutoarele pentru încălzirea locuinței  și ajutoarele de urgență.
  • Consiliul local al orașului Săliștea de Sus are încadrați cu contract individual de muncă asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ce beneficiază, pe lângă salariu, de asigurări sociale și de sănătate și de concediu anual de odihnă plătit. La sfârșitul anului 2007 au fost înregistrați un număr de 32 de persoane având gradul I de handicap.
  • De asemenea se află în plată, după ce au fost analizate de Direcția Generală de Muncă și Solidarității Sociale Maramureș,  un număr de 566 de alocații complementare și 80 alocații de susținere a familiei monoparentale.
  • În ceea ce privește autoritatea tutelară ce funcționează în cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciul se ocupă de protecția copiilor aflați în dificultate având părinți divorțați sau decedați, minori aflându-se în plasament familial sau având nevoie de numirea unui curator. 
  • La ora actuală sunt 6  minori aflați în plasament familial, în cea mai mare parte la rude, fapt ce ajută mult la integrarea lor socială beneficiind de îngrijire, creștere și educație în condiții normale.
  • Numărul anchetelor sociale efectuate de către  autoritatea tutelară și de către compartimentul de asistență sociale solicitate pentru obținerea burselor sociale pentru elevi și studenți, în cazurile de divorț cu minori sau pentru alte necesități ale cetățenilor a fost de  192.
 

Societatea civilă

Din păcate, nu putem spune că în orașul Săliștea de Sus este o societate civilă activă care să se implice în dezvoltarea orașului, neexistând nici un ONG, sau o asociație non-profit cu sediul în orașul Săliștea de Sus.
 

Starea de sănătate

În Săliștea de Sus există o rețea sanitară constând în două Cabinete de medicină de familie incluzând un mini-laborator de analize medicale și un ecograf, un cabinet stomatologic în care lucrează doi tineri medici stomatologi și două farmacii.
 
Ca și în restul țării scăderea nivelului de trai, stresul provocat de rata mare a șomajului, insuficiența fondurilor alocate sectorului sanitar au produs consecințe nefavorabile pentru starea de sănătate a populației până la a situa România pe ultimele locuri în Europa la indicatorii de sănătate.
 
O problemă o constituie, însă, tăierea masivă a masei lemnoase din zonă, defrișarea fiind recunoscută ca un element negativ și cu influență hotărâtoare în calitatea aerului respirabil și în consecință asupra stării de sănătate a populației.
Necesitatea stringentă la ora actuală, în privința asigurării asistenței medicale de calitate, o constituie refacerea serviciului de permanență deoarece cel mai apropiat spital se află la 35 km. Precizăm că un astfel de serviciu a funcționat în Săliștea de Sus, însa a fost desființat odată cu trecerea localității la rangul de oraș, în anul 2004.
 

Siguranța și ordinea publică

Voința cetățenilor localității de a trece la rangul de oraș a determinat implicit și schimbarea statutului subunității de poliție care s-a transformat din post de poliție comunal în poliție orășenească.
 
A fost necesară reorganizarea muncii de poliție, a statutului de funcționare, a activităților preventive desfășurate, a modului de lucru cu cetățenii, a colaborării cu organele administrației publice locale și luarea tuturor măsurilor necesare asigurării unui climat de ordine și siguranță publică pe raza localității, apărării vieții și integrității corporale a cetățenilor, a avutului public și privat precum și a celorlalte valori fundamentale ale statului de drept .
 
Creșterea siguranței cetățeanului prin asigurarea și menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul localității noastre se realizează de către lucrătorii din cadrul compartimentului de siguranță publică și patrulare .
 
Încă de la început a fost considerată ca fiind o prioritate îmbunătățirea serviciului public de soluționare a cererilor și petițiilor, primirea în audiență și consiliere a cetățenilor și asigurarea informării publice directe a persoanei și a transparenței decizionale .
 
S-a pus un accent deosebit pe pregătirea continuă profesională, fizică și psihică a lucrătorilor de poliție, toți lucrătorii urmând cursurile unor facultăți . 
 
S-a reușit participarea tuturor lucrătorilor din cadrul subunității de poliție la cursuri de inițiere în domeniul cunoașterii a cel puțin o limbă străină de circulație internațională, cerință a Uniunii Europene ca urmare a integrării țării noastre. Întrucât calculatorul devine tot mai frecvent utilizat în munca de poliție s-a dispus participarea tuturor lucrătorilor din cadrul subunității la cursuri de inițiere în domeniul utilizării calculatorului . 
 
Dezvoltarea sistemului relațional și de comunicare cu partenerii din cadrul societății civile constituie din ce în ce mai mult un criteriu al succesului . Pe plan local se pune un accent deosebit pe dezvoltarea relațiilor de colaborare cu comunitatea, cât și a celor inter-instituționale, creându-se, astfel, premisele necesare manifestării responsabilității și inițiativei personale, stimulând creativitatea colectivelor la toate nivelele instituționale .
 
Există o relație de colaborare bună cu instituțiile din localitate, respectiv primăria, consiliul local, școala, biserica și casa de cultură, reușind demararea unor programe în cadrul acestor instituții și cu sprijinul lor în vederea îmbunătățirii imaginii instituției și venirea în sprijinul acestora pentru rezolvarea unor probleme apărute în relațiile cu comunitatea . 
 
Periodic se desfășoară activități de prelucrare a unor acte normative în școală, și în comunitate atunci când sunt întruniri ale cetățenilor pentru dezbaterea unor probleme de interes local și dezvoltarea parteneriatului social poliție-comunitate, prin perfecționarea cooperării între structurile care sunt implicate în procesul de relaționare cu societatea civilă și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu societatea civilă în domeniul relațiilor publice . 
 
Îmbunătățirea condițiilor de muncă în cadrul subunității de poliție prin obținerea de fonduri necesare construirii unui sediu de poliție în care să se poată desfășura activitatea în condiții optime de muncă, la nivelul  standardelor europene. Există un  proiect în acest sens și se speră ca în viitorul cel mai apropiat să se demareze lucrările și să se poată desfășura activitatea în noul sediul al Poliției orașului Săliștea de Sus, un sediu modern și la cele mai înalte standarde.