Atribuții

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Art.68 - 1) Primarul îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) asigură respectarea drepturilor si libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor și ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, precum și a hotărârilor consiliului județean,
b) asigură aducerea la indeplinire a hotărarilor consiliul local. În situația în care apreciază că o hotarâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect,
c) poate propune consiliului local consultarea populației prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarârii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultări, in condițiile legii,
d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică și socială a comunei sau a orașului, in concordanță cu atribuțiile ce revin autoritaților administrației publice locale, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local,
e) întocmește proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercițiul bugetar si le supune spre aprobare consiliului local,
f) exercita funcția de ordonator principal de credite,
g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunică de îndata consiliului local cele constatate,
h) ia măsuri pentru prevenirea și limitarea urmărilor calamitaților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populația, agenții economici si instituțiile publice din comună sau din oraș, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite in planurile de protecție și intervenție elaborate pe tipuri de dezastre,
i) asigură ordinea publica și liniștea locuitorilor, prin intermediul poliției, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor și unitatilor de protecție civilă, care au obligația să raspundă solicitărilor sale, in condițiile legii,
j) îndrumă și supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfășurarea adunărilor publice
l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentațiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea si linistea publică,
m) controlează igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse în vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate, 
n) ia măsuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale, in condițiile legii, 
o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitații și il supune spre aprobare  consiliului  local,   asigură respectarea prevederilor planului  urbanistic general, precum și ale planurilor urbanistice zonale și de detaliu, 
p) asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărârii consiliului local, 
q) asigură intreținerea și reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orașului, instalarea semnelor de circulație, desfășurarea normlă a traficului rutier și pietonal, în condițiile legii, 
r) exercită controlul asupra activităților din târguri, piețe, oboare, locuri si parcuri de distracții și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora, 
s) conduce serviciile publice locale, asigură funcționarea serviciilor de starea civilă și de autoritate tutelară, supraveghează realizarea măsurilor de asistența și ajutor social, 
t) îndeplineste funcția de ofițer de stare civilă,
u) emite avizele, acordurile si autorizațiile date in competența sa prin lege, 
v) propune consiliului local spre aprobare, in condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate, 
w) numește și eliberează din funcție,în condițiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritaților administrației publice locale, cu excepția secretarului,propune consiliului local numirea și eliberarea din funcție, în condițiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, 
x) raspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al
comunei sau al orașului, 
y) organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate și pune la dispoziție autoritaților administrației publice centrale rezultatele acestor evidențe , 
z) ia masuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a orașului, precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
2) Primarul indeplineste și alte atribuții prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum si insărcinarile date de consiliul local.
Art.69-(l) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea si desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege primarul actionează și ca reprezentant al statului in comuna sau orașul în care a fost ales.
2) În această calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în conditiile legii, concursul șefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitațile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.
Art.70.-(l) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispoziție emisă in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atribuțiilor ce-i revin potrivit art.68 alin. (l) lit. j), m), p), r), v), x), si y).
(2) Atribuțiile de ofițer de stare civilă pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente în acest domeniu, potrivit legii.
(3) Atribuțiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofițer de stare civilă, precum și cele prevazute la art.68 alin.(l) lit. a)-f), h), i),k), l) si t), nu pot fi delegate.
Art. 71- (1) În exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostința publică sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.